CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 7: Vergoedingen overwerk, bijzondere diensten en meerdaagse vakantie cliënten

Artikel 7:13 Vergoeding voor de bereikbaarheids-, consignatie-, en consultatiedienst

  1. De werknemer van wie het salaris niet meer bedraagt dan het onder nummer 88 van de inpassingstabel aangegeven bedrag, ontvangt voor de uren doorgebracht in bereikbaarheids-, consignatie- en consultatiedienst, een compensatie in vrije tijd.

  2. De in het vorige lid bedoelde compensatie bedraagt per uur in het geval van: bereikbaarheidsdienst/consignatiedienst/consultatiedienst:

    • op erkende feestdagen: 3/18; 

    • op zaterdagen/zondagen: 2/18; 

    • op overige dagen: 1/18.

  3. Indien de werknemer in een tijdvak van 3 achtereenvolgende perioden van 28 dagen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:6, gedurende meer dan 8 weekenddagen bereikbaarheids-, consignatie- en consultatiedienst verricht, ontvangt hij boven de in lid 2 genoemde compensatie, voor de meerdere bereikbaarheids-, consignatie- en consultatiediensten op weekenddagen een toeslag van 50% van deze compensatie. De beperking vermeld in de tweede volzin van artikel 7:14 lid 1 is op deze toeslag niet van toepassing.

Toelichting VGN op vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en consultatiedienst

Toelichting VGN op extra vergoeding bij veel bereikbaarheids-, consignatie- en consultatiediensten in het weekend