Nieuws

Participatie voor kwetsbare burgers vergt gezamenlijke inzet

25 april 2014

Er was een grote belangstelling voor de ledenbijeenkomst ‘Participatiewet, zo wordt het’ in The Color Kitchen in Utrecht op 24 april. Ruim honderd deelnemers, bestaande uit hoofden P&O en staf- en beleidsfunctionarissen jobcoaching en arbeidmatige dagbesteding, uit de gehandicaptenzorg waren aanwezig. Ze werden bijgepraat over de actuele stand van zaken van de Participatiewet, maar ook werd gesproken over ‘hoe’ samen te werken om zoveel mogelijk kwetsbare burgers te laten participeren in de maatschappij.

De deelnemers werden welkom geheten door Gertrude van den Brink, bestuurder bij Middin en de VGN. Zij gaf aan dat de belangrijkste lobbypunten van de VGN in dit wetsvoorstel zijn gehonoreerd, zoals de gewenste integrale aanpak in zowel de Wmo als de Participatiewet én een zachte landing voor mensen met een Wajonguitkering.

Integrale benadering belangrijk

De doelstelling van de wet, namelijk mensen met een beperking zoveel mogelijk laten participeren in de maatschappij, is ook wat de VGN wil. Gertrude van den Brink benadrukte het belang om de Participatiewet integraal te benaderen. Alleen dan kunnen ook de meest kwetsbare mensen die ondersteuning krijgen die nodig is om een eigen plek in de maatschappij te verwerven. Jonge cliënten die nu bij gehandicapteninstellingen worden begeleid, stromen per januari 2015 mondjesmaat in de Participatiewet binnen. In 2015 zijn dit nog maar tientallen, na 2015 worden dit er honderden. Het risico bestaat dat deze groep mensen niet goed in beeld zijn en worden vergeten. Tegelijkertijd is nu ook de kans om, als ze instromen in de Participatiewet,  integraal veel in ze te investeren. ‘Een historische kans dat burgers met een beperking deels in eigen inkomen kunnen voorzien en deel kunnen nemen aan de maatschappij’, aldus Gertrude van den Brink. Denk hierbij aan de jongere die aansluitend aan Passend Onderwijs een leerwerktraject volgt, deels betaald uit Wmo en Participatiewet, en die van daaruit doorstroomt naar een duurzame arbeidsplaats bij een werkgever. Hiervoor is wel een intensieve, slimme samenwerking nodig tussen alle partijen waarbij gebruik wordt gemaakt van ieders expertise. Ook de eigen verantwoordelijkheid die de gehandicaptensector neemt voor het zelf in dienst nemen van mensen met een beperking kwam aan bod.

Ingewikkelde puzzel

Vervolgens lichtte Aart Bertijn, senior beleidsmedewerker VGN, de hoofdlijnen en verwachte gevolgen van de Participatiewet toe. Andries Kok, programmamanager Participatiewet bij de gemeente Utrecht, gaf de deelnemers een interessant kijkje in hoe de gemeente Utrecht puzzelt om deze operatie vorm te geven. De gemeente Utrecht ziet deze decentralisatie als een kans en ingewikkelde uitdaging om haar beleid op een nieuwe manier te organiseren. De gemeente wil over de hele breedte, voor zoveel mogelijk mensen voorzieningen inrichten. Hiervoor wordt geïnvesteerd in de verbinding met de werkgevers om de bedrijvigheid te versterken, maar ook in scholing en het activeren van mensen via buurtteams.

Workshops

De deelnemers konden vervolgens twee rondes van vijf interactieve workshops met (nieuwe) samenwerkingspartners volgen. U vindt de beschrijving van deze workshops en de presentaties in de bijlagen. Meer informatie over Werken&Jij (Philadelphia) is te vinden op de website www.werkenenjij.nl en het filmpje dat hierop staat.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: