Verzilvering EVC en beroepsonderwijs op maat voor volwassenen

Sociale partners en onderwijs willen dat de Erkenning van Verworven Competenties binnen het beroepsonderwijs goed wordt geregeld, zodat er onderwijs op maat aan volwassenen kan worden geboden. Dat hebben ze in het kader van de nieuwe wet- en regelgeving voor leerlingen van 30 jaar en ouder afgesproken.

Onderwijs op maat aan volwassenen is nodig, omdat oudere studenten vanaf 2013 maximaal twee schooljaren een beroep kunnen doen op onderwijs dat door de overheid wordt bekostigd. De maximeering van de financiering tot twee schooljaren houdt namelijk in dat het leertraject efficiënter en effectiever moet. Daarom moeten we ervoor zorgen dat mensen alleen die taken leren wat ze nog niet beheersen. De basis hiervoor is een objectieve procedure voor het erkennen van verworven competenties (EVC).

EVC Procedure voor de gehandicaptenzorg
Voor de gehandicaptenzorg is er al een procedure voor EVC, waarmee medewerkers kunnen aantonen over welke competenties zij voor hun werk kunnen beschikken. Wanneer deze procedure wordt gevolgd bij een van de aanbieders waarmee de VGN afspraken heeft gemaakt, wordt deze afgesloten met een voor de branche geldend ervaringscertificaat.

Oplossen bestaande knelpunten
Een knelpunt dat partijen op korte termijn willen oplossen, is dat de verzilvering van EVC-procedures binnen het beroepsonderwijs nog niet vanzelfsprekend is geregeld. Mede vanwege de beperkte financiering die er vanaf schooljaar 2013-2014 nog is voor leerling-werknemers van 30 jaar en ouder, is het echter zaak dat medewerkers alleen hoeven te leren wat zij nog niet beheersen. Hiervoor is het nodig dat op basis van goede EVC-procedures modulair onderwijs op maat kan worden geboden.

Binnen het kader van het 30+arrangement dat sociale partners met het ministerie van OCW en de MBO-raad uitwerken, worden nadere afspraken gemaakt over EVC en onderwijs op maat. De lijn die partijen hiervoor inzetten is:

  1. Zorgen dat EVC-aanbieders en examencommissies elkaar begrijpen en vertrouwen, zodat verzilvering wordt geregeld. Dit door de erkenning van de kerntaken en werkprocessen die de EVC-deelnemer beheerst, ook door het onderwijs.

    Op 31 oktober is hiertoe een werkconferentie gehouden bij de MBO Raad, waaraan EVC-aanbieders, examencommissies, MBO Raad, sociale partners, Kenniscentrum EVC, Onderwijsinspectie en de ministeries van VWS en OCW deelnamen. Eind maart – begin april wordt hiervoor een vervolgbijeenkomst gehouden, gericht op nadere uitwerking van de afspraken tussen alle betrokkenen. Zie hiervoor bijgevoegde verslagen.

  2. Het vaststellen van afgeronde onderwijseenheden (modules), op basis van kerntaken en werkprocessen die door de leerling moeten worden beheerst. Ook over de wijze van beoordeling en waardering hiervan zal overeenstemming tussen partijen moeten worden bereikt.

    Met het ministerie van OCW is afgesproken dat hiervoor drie pilots starten in de langdurende zorg, waarvan twee in de gehandicaptenzorg. Het ministerie biedt hierbij haar deskundigheid aan bij het beoordelen van werkprocessen en kerntaken, waarbij de leerresultaten in europees verband uitwisselbaar zijn (ECVET). De VGN is met verschillende ROC’s en EVC-aanbieders in gesprek om te zorgen dat er dit jaar pilots starten, waarvan de uitkomsten kunnen worden meegenomen bij de uitwerking van het 30 plus arrangement en de nieuwe kwalificatiestructuur die in 2013 in moet gaan.

  3. Het voorbereiden van nieuwe wet- en regelgeving, nodig om efficiënte en effectieve EVC-procedures en opleidingstrajecten te realiseren. In lijn met het advies van de commissie Hermans-van Zijl moet onnodige bureaucratie en dubbel werk hierbij zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook zal de financieringswijze van de overheid EVC en onderwijs op maat dienen te faciliteren.

    Zowel binnen het Ministerie van OCW als bij de nieuwe Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, die invulling geeft aan de samenwerking tussen sociale partners en beroepsonderwijs op centraal niveau, staat dit onderwerp hoog op de agenda.  

Programma bijlage 3 Manifest EVC

Deze pagina is een onderdeel van