CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021

 1. Tenzij hierover in de arbeidsovereenkomst anders is bepaald, wordt eenmaal per jaar een salarisverhoging binnen de functionele schaal toegekend.
  De periodieke verhoging wordt voor de eerste maal toegekend 1 jaar na indiensttreding dan wel bevordering tot een functie welke is ingedeeld in een hogere functiegroep.

 2. Indien de toepassing van een systeem van personeelsbeoordeling op grond van het bepaalde in lid 3 van dit artikel naar het oordeel van de werkgever daartoe aanleiding geeft, kan de werkgever besluiten in enig jaar géén dan wel op meerdere momenten in dat jaar een salarisverhoging binnen de functionele schaal toe te kennen.

 3. Om uitvoering te kunnen geven aan het gestelde in lid 2, dient de werkgever gebruik te maken van een periodiek systematisch beoordelingssysteem, dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • het systeem is voor de hele instelling gebaseerd op dezelfde uitgangspunten;

  • het systeem is voor de werknemer doorzichtig en begrijpelijk;

  • het systeem biedt de werknemer mogelijkheden tot het instellen van beroep;

  • het systeem biedt de werknemer bij een negatieve beoordeling de mogelijkheid voor overleg met de werkgever teneinde in de toekomst negatieve beoordeling zo mogelijk te voorkomen.

   Toelichting VGN op jaarlijks een periodieke verhoging

   Toelichting VGN op afwijkende afspraak in de arbeidsovereenkomst

   Toelichting VGN op wijziging periodiekdatum na bevordering

   Toelichting VGN op beoordelingssysteem