Financiële problemen gehandicaptenzorg

Illustratie Annet - Hulp nodig maar we hebben veerkracht.png
De gehandicaptenzorg komt financieel steeds verder in het nauw, maar toont veerkracht. Illustratie: Annet Scholten

Organisaties in de gehandicaptenzorg komen in toenemende mate in financiële problemen. Dat stelt de VGN vast, na bestudering van 38 jaarrekeningen van haar leden over 2022. Hoewel de sector net als altijd grote veer- en sprongkracht toont, luidt ze nu de noodklok.

Lees artikelen en luister podcasts waarin we inzoomen op een aantal aspecten waardoor de financiële situatie in de gehandicaptenzorg onder druk komt te staan. We onderbouwen waarom dit tot donkere wolken leidt, wat er vanuit de overheid nodig is en welke veerkracht de sector toont om de zon weer te laten schijnen. 

Financiële positie gehandicaptenzorg: een analyse

Vragen en antwoorden over de financiële problemen in de gehandicaptenzorg

Hoe ontstaan de financiële problemen in de gehandicaptenzorg?

Organisaties in de gehandicaptenzorg komen in toenemende mate in financiële problemen als gevolg van een aantal ontwikkelingen:

 • De hoge inflatie van 2022 heeft organisaties bij de inkoop van energie en bij het bouwen en huren van woningen geraakt. Ook in 2023 hebben veel aanbieders flink hogere energiekosten, en de inflatiecompensatie is lang niet voor alle aanbieders passend.
 • De gemiddelde zorgzwaarte van mensen met een beperking neemt toe. Vooral de groep mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag groeit. Dat stelt hoge eisen aan de inzet en vakbekwaamheid van medewerkers in de gehandicaptenzorg.
 • De personeelskrapte op de arbeidsmarkt en het oplopende ziekteverzuim onder zorgmedewerkers zorgen ervoor dat het steeds moeilijker wordt om de werkroosters rond te krijgen. Er wordt daarom in toenemende mate een beroep gedaan op personeel niet in loondienst. De kosten daarvan zijn per uur veel hoger dan die van personeel wel in loondienst.
 • De ambities tot verduurzaming van de zorg, waarvoor branche- en koepelorganisaties en vier ministeries de Green Deal ondertekenden, vraagt om forse investeringen, terwijl er juist sprake is van financiële krapte.
 • Het beleid rondom zorginkoop Wlz (Wet langdurige zorg) houdt geen rekening met oplopende kosten bij vaststelling van de tarieven voor 2024, waardoor deze tarieven onvoldoende zijn voor veel zorgaanbieders.

Wat is de rol van de overheid met betrekking tot de financiële problemen in de gehandicaptenzorg?

Het financiële overheidsbeleid staat op dit moment haaks op wat de gehandicaptenzorg inhoudelijk nodig heeft:

 • Er komen in 2024 en 2025 forse kortingen op de huisvestingscomponent, voor meerjarige afspraken en voor de behandelfunctie, zonder dat hier iets tegenover staat waardoor de zorg goedkoper geleverd kan worden.
 • Er komen kortingen in het budgettair kader voor de Wlz 2024-2028.
 • Er komt geen extra geld om de cao meer in lijn met de marktontwikkelingen te brengen. De zorgsalarissen lopen zeker 6 procent achter op die van de markt.
 • Er komen geen middelen uit het klimaatfonds om de verduurzamingsinvesteringen te faciliteren. Van de 35 miljard euro die in het klimaatfonds beschikbaar is voor de periode tot 2030, komt 42 miljoen euro beschikbaar voor de zorg. En dat terwijl de zorg verantwoordelijk is voor 7 procent van de CO2-uitstoot en deze uiteindelijk tot 0 moet reduceren. Om die slag te kunnen maken zijn miljarden euro’s nodig, geen 42 miljoen euro.
 • De bureaucratie is de afgelopen jaren stevig toegenomen, door wetgeving, de verschillende schotten tussen de domeinen en de ingewikkelde contractering en verantwoording.

Wat hebben we van de overheid en zorgkantoren nodig om de financiële problemen te verminderen?

Er is dringend actie nodig:

 • De VGN wil dat het Rijk de korting rondom het meerjarig contracteren terugdraait. Deze maatregel kent geen inhoudelijke onderbouwing en leidt niet tot meer zekerheden of enige kostenbesparing. Hiermee is het een pure bezuinigingsopdracht.
 • De VGN wil ook dat de korting die de NZa in 2024 wil doorvoeren op de normatieve huisvestingscomponent (NHC) wordt teruggedraaid. Dat is het deel in de tarieven dat voor investeringen in het vastgoed is bedoeld. Er zijn juist nu forse investeringen nodig: in de verduurzaming binnen de Wlz-sector bijvoorbeeld.
 • Het Rijk moet middelen vrijmaken om zorgaanbieders te compenseren voor bovenmatige energiekosten, voor investeringen in duurzaamheid en voor marktconforme salarissen.
 • Zorgkantoren moeten passende inkooptarieven hanteren die aansluiten bij de kosten die aanbieders maken.

Wat kan de gehandicaptenzorg zelf aan de financiële problemen doen?

Zorgorganisaties tonen zich ambitieus om aan de slag te gaan. Zij kunnen:

 • Zich bezinnen op hun kernactiviteiten en stevig bezuinigen om hun continuïteit te kunnen waarborgen.
 • Meer inzetten op technologie. Dat is een belangrijk speerpunt van de sector. Het kan mensen met een beperking meer eigen regie geven en zorgmedewerkers ontlasten.
 • Zorg anders organiseren. De VGN heeft in haar breed gedragen Visie 2030 afgesproken een samenleving te creëren waarin iedereen kan meedoen en een betekenisvol leven kan leiden. Ongeacht of iemand wel of geen beperking heeft, en ongeacht de zwaarte van die beperking. Dat betekent dat het werk anders georganiseerd gaat worden: veel meer in onderlinge samenwerking en veel meer in nauwe samenwerking met mensen met een beperking, hun naasten en hun netwerk.

Zo wil de sector werken aan een toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Een sector die meer in de maatschappij staat, waardoor ook mensen met een beperking meer in de maatschappij staan en een betekenisvol leven kunnen.

Waarom vraagt de VGN nu aandacht voor de financiële problemen in de gehandicaptenzorg?

In september is het Prinsjesdag, wanneer de regering haar nieuwe werkjaar begint. Dan hopen we op een begrijpelijke manier met elkaar in kaart te hebben hoe de gehandicaptensector ervoor staat, waar we met elkaar aan werken en welke steun we nodig hebben. Voor nu en in de toekomst. Zo worden achter de donkere wolken de opklaringen zichtbaar…

 

Donkere wolken-scenarioanalyse door bureau Finance Ideas

In opdracht van de VGN voerde bureau Finance Ideas (FI) een donkere wolken-scenarioanalyse uit bij zes gehandicaptenzorgaanbieders. In deze analyse is voor deze organisaties de impact van de ‘donkere wolken’ op de financiële positie van de gehandicaptenzorg uniform in kaart gebracht. Met als doel om meer zicht te krijgen op de omvang, aard en samenhang van de problematiek. 

Want door onder andere de sterk toegenomen inflatie (met name de energiekosten), de gestegen rente en bouwkosten, en de gestegen kosten voor personeel komt de financiële positie van de gehandicaptenzorg steeds verder onder druk te staan. 

Het volledige rapport van FI is hieronder te downloaden. 

Poll

Laat jouw stem horen!

De gehandicaptenzorg kan wel tegen een stootje

Ook interessant om te lezen

Tijdens de hele zomer besteedt de VGN periodiek tot aan Prinsjesdag vanuit verschillende invalshoeken aandacht aan de financiële situatie in de gehandicaptenzorg en de veerkracht die de sector toont:

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de financiële situatie en ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief: