Bijeenkomst facilitering AVG’s in het kader van convenant MGZ

Een efficiënte inzet van de AVG, zodat de AVG de taken op een goede wijze kan uitvoeren en daardoor zo veel mogelijk cliënten de benodigde zorg krijgen. Dat was het onderwerp van gesprek op 6 juli 2021 tussen AVG's en managers zorg/ bestuurders/beleidsadviseurs van zorgorganisaties. De VGN en NVAVG faciliteerden deze online bijeenkomst en zetten zich - mede met deze bijeenkomst - gezamenlijk in om het gesprek over de efficiënte inzet van de AVG bij leden van de VGN en bij AVG's te stimuleren en verder te brengen.

Afbeelding bijeenkomst MGZ 6 juli 2021

Betere facilitering van AVG’s gewenst 

In het convenant facilitering en randvoorwaarden Medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking, dat in 2020 is ondertekend, is een van de actiepunten die opgepakt moeten worden het faciliteren van AVG’s. Deze bijeenkomst draagt bij aan het stimuleren van het gesprek over een efficiënte inzet van AVG’s en wat daarvoor nodig is.  

Tijdens de bijeenkomst waren er ongeveer 85 deelnemers met verschillende functies en achtergronden aanwezig. De grote opkomst geeft ook aan dat het onderwerp leeft. Rondom de inzet van AVG's worden veel aandachtspunten of knelpunten ervaren.   

Efficiënte inzet 

Merel Mooren vertelt dat de NVAVG de efficiënte inzet van de AVG vanuit twee perspectieven bekijkt. Allereerst; hoe zet je de AVG binnen de instelling efficiënt in, en ten tweede; hoe verdeel je de schaarse AVG's over het land. Twee belangrijke perspectieven, waarbij het in deze bijeenkomst met name gaat over het eerste perspectief.    

Aandachtspunten 

Met behulp van de mentimeter is er een inventarisatie gedaan bij de AVG's en bestuurders managers naar de aandachtspunten. De top 3 van onderwerpen van aandacht genoemd door de deelnemers: Werkdruk / beperkte beschikbaarheid, Onderbezetting / tekort aan AVG's, Ondersteuning (in uitvoering en in oplossing van dit probleem). 

Arjen Louisse (AVG en senior beleidsarts) vertelde over de aandachtspunten zoals bij 's Heeren Loo opgehaald. Aandachtpunten op hoofdlijnen zijn:

 1. Betrokkenheid van AVG's in de organisatie
 2. Voorzieningen
 3. Samenwerking
 4. Bijscholing / ontwikkeling
 5. Caseload 
 6. Taakherschikking  

De uitwerking van deze aandachtspunten vindt u in de bijbehorende bijlage onderaan deze pagina.

Voorbeeld uit de praktijk 

De efficiënte inzet van de AVG begint met een gezamenlijk gesprek tussen management en de AVG. Illustrerend hieraan kwamen Anuschka van Creij (manager zorg) en Suzanne Duffels (AVG) van Stichting Dichterbij aan het woord om een dilemma te bespreken waar zij beide met een ander perspectief naar kijken.  

Anuschka: We werken bij Dichterbij met drie AVG-praktijken. Als reactie op het tekort op de arbeidsmarkt van AVG's zijn we begonnen met het scholen van verpleegkundig specialisten (VS). We hebben nu 3 VS-en in huis; mooi, maar de praktijk is weerbarstiger dan we dachten. 
Suzanne: Bij ons kwam de vraag of we een nieuwe VS willen, bijv. één die gespecialiseerd is in epilepsie. Maar als cliënten zo versnipperd en verspreid over allerlei medische personeel gaat worden, hoe houdt de AVG dan nog regie op de zorg? Onze conclusie na een aantal jaren werken met verpleegkundig specialisten: “We weten niet zeker of we er wel zo blij mee zijn…” 
Anuschka: Begrijpelijke conclusie, want de AVG wil ook cliënten blijven zien. We hadden aan het begin echt het idee dat de VS een deel van de caseload konden overnemen. Maar het takenveld van de AVG is zo breed en complex dat je het niet zo makkelijk aan een VS overdraagt. Dus nu, na 1.5 jaar, is de kwaliteit van zorg vergroot maar de werkdruk is niet verminderd, wat wel het doel was. De vraag is hoe blijft de AVG de cliënt zien terwijl de zorg zo versnipperd wordt?’  
Suzanne vult daarbij aan ‘Ik zoek iemand die het werk kan overnemen, zonder dat ik het heel erg moet aansturen. Nu blijkt dat het scholen en begeleiden meer tijd kost dan het oplevert'.  

Een aantal reacties samengevat uit de chat rondom dit dilemma: 
Een verpleegkundig specialist is op meerdere manieren in te zetten en niet elke variant lijkt voor de AVG even effectief. Een VS kan gaan naar mdos, wzd overleggen doen, huisartsgeneeskunde problemen zien en - indien nodig - afstemmen met of doorzetten naar de huisarts of AVG. Daarnaast zijn VS-en inzetbaar op dossieronderzoek, voorwerk, samenvatting en zorgplanbespreking. Een VS moet echt ingezet worden op zelfstandige bevoegdheid en niet onder supervisie, maar in samenwerking met de arts. Naast de inzet van een VS kan er ook gedacht worden aan de inzet van een PA of basisarts. 
Daarnaast wordt er ook kritisch gekeken naar efficiënte inzet en werkwijze van de AVG. Zo zou een AVG bijvoorbeeld meer online kunnen werken, bijvoorbeeld vervolgafspraken met cliënten of online advies aan verpleegkundigen en gedragsdeskundigen.  

Aan de slag 

Tijdens de bijeenkomst werden voor de zes knelpunten, zoals door Arjen Louisse geïntroduceerd, de knelpunten  geanalyseerd en oplossingsrichtingen besproken in gemixte sub-groepjes met AVG's en managers. Ter illustratie zijn er per aandachtspunt een aantal oplossingsrichtingen weergegeven. De volledige uitwerking van de aandachtspunten, door de subgroepen, is te vinden in de bijlagen onderaan deze pagina*.  

Aandachtspunt  

Oplossingsrichtingen 

Betrokkenheid in organisatie 

Medici en paramedici zouden moeten meedenken over wat er nodig is in een ECD wat betreft medische alertheid. De vraag van de AVG zou meer centraal gesteld moeten worden gesteld in de organisatie, zeker gezien de steeds zwaarder wordende doelgroep. 

Voorzieningen 

 

Randvoorwaarden werkplek op papier in duidelijke richtlijn (zoals huisartsen hebben). 
Investeren in zorgtechnologie en digitale voorzieningen moeten op orde zijn. 

Samenwerking 

 

Een AVG is primair een specialist. De medische zorg moet zo ingericht zijn dat de meerwaarde van de AVG ook benut kan worden. Door huisartsen zorg bij een team van huisartsen thuis te brengen en verpleegkundige zorg bij een team van verpleegkundigen, zo is de AVG in de gelegenheid om vanuit zijn/haar expertise iets aan de zorg toe te voegen.  

Bijscholing / ontwikkeling 

Triage scholing doktersassistenten/verpleegkundigen specifiek voor VG (bijv. extra letten op epilepsie).

Caseload 

Samenwerking tussen gedragsdeskundige en AVG/VS beter anders afstemmen. Eerder betrekken; proactief. 

Taakherschikking 

 

Doktersassistentes duidelijk scheiden van secretariaat.  
SCRIBES: iemand letterlijk aanwezig naast arts voor administratieve ondersteuning en oppakken taken die niet door arts per se gedaan hoeven te worden (bijvoorbeeld verslaglegging/rapportage, uitwerken/doorzetten acties, brieven maken) 

 

Wat kunt u doen in uw organisatie? 

Weer terug in de plenaire sessie is aandacht gevraagd voor het vervolg. Hoe kunt u nu verder? Het advies van de NVAVG en VGN luidt: 

 1. Voer het gesprek (verder) met elkaar; multidisciplinair. 
 2. Neem de besproken knelpunten en oplossingsrichtingen mee het gesprek; bespreek samen welke opties kansrijk zijn in uw organisatie.  
 3. Maak gebruik van de documentatie van de bijeenkomst, zoals in de bijlagen onder aan dit bericht toegevoegd. 
  1. De presentatie 
  2. De aandachtspunten door Arjen Louisse
  3. De knelpunten met oplossingsrichtingen* 

*De documenten per knelpunt (met oplossingsrichtingen) in de bijlagen zijn een versie zoals deze tijdens de bijeenkomst in de break-out rooms door deelnemers zijn genotuleerd. Deze worden nog nader bekeken en meegenomen in de verdere uitwerking door VGN en NVAVG.  

VGN en NVAVG samen verder 

Alle input opgehaald tijdens de bijeenkomst zal door de NVAVG en VGN nader worden uitgewerkt, zodat dit goed meegenomen kan worden in de vervolgstappen.  

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit onderwerp of naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Mara Spit-Verdonschot ( mspit@vgn.nl ) en/of Merel Mooren ( merel.mooren@nvavg.nl ).   

Deze pagina is een onderdeel van