Nieuws

Actueel
 1. VWS heeft de subsidieregeling voor de zorgbonus 2021 gepubliceerd en een aangepaste handreiking en een document met veel gestelde vragen op de site van DUS-I gezet. Subsidie voor de toekenning van de zorgbonus kan vanaf nu worden aangevraagd.

  begeleider en bewoner lachend
 2. Het merendeel van de VGN-leden die een vragenlijst over rookvrije zorg invulden, maakt een beweging richting rookvrije zorg. Ongeveer 40 procent van de respondenten heeft daarentegen nog helemaal geen beweging gemaakt. Met behulp van de vragenlijst bracht de VGN de huidige stand van zaken in beeld aanzien van rookvrije zorg. Het Nationaal Preventieakkoord zet in op een rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers van Nederland in 2030.

  Rookvrij-vinkje
 3. Over de combinatie van onderwijs en zorg bestaan veel vragen. Wat mag wel en wat niet, welke ruimte bieden de wetten en hoe zit het met financiering? Ondertussen ontstaan in de praktijk steeds meer onderwijszorgarrangementen in veel verschillende varianten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengen samen de huidige maatwerkmogelijkheden onder de aandacht én stimuleren verbetering van het ontwikkelingsaanbod aan kinderen en jongeren op het gebied van onderwijs en zorg.

  Onderwijs
 4. Gisteren heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een informatieblad ‘Gevolgen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen’ gepubliceerd. In dit informatieblad vindt u nadere informatie over de wet en wordt aangegeven welke acties vereist zijn.

  Informatie voor begeleiders
 5. Om de Wzd-meerkosten die de NZa had becijferd te bekostigen, stelt VWS vanaf 2023 een bedrag van € 102,6 mln structureel beschikbaar via de contracteerruimte Wlz. Voor het jaar 2022 is datzelfde bedrag beschikbaar. Echter, in dat jaar dienen ook de incidentele kosten voor de Wzd ad € 16,7 miljoen hieruit bekostigd te worden.

  locatieregister WZD
 6. Op 3 juni vond de derde ledenbijeenkomst plaats over de samenwerking en organisatie van medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. Tijdens deze bijeenkomst is stilgestaan bij de stand van zaken van de acties die in het kader van het convenant Medisch Generalistische zorg zijn afgesproken. Daarna is in deelsessies een aantal goede voorbeelden en dilemma’s in de samenwerking rond medisch generalistische zorg besproken.

  Ledenbijeenkomst
 7. Op 1 januari 2022 treden de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (Awtza) in werking. In dit artikel gaan we in op wat de wetswijziging voor zorgaanbieders betekent. Daarnaast informeren we u over een groot aantal FAQ's en de kwaliteitscheck die het ministerie van VWS heeft gepubliceerd. Dit artikel is mede gebaseerd op de door VWS ontwikkelde FAQ's.

  Nieuwe wet toetreding.
 8. Om de medische zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking optimaal te laten verlopen is een samenspel nodig tussen huisarts, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en verpleegkundige. Binnen dit samenspel heeft zorgorganisatie Vanboeijen een duidelijke taakverdeling aangebracht. De huisarts blijft de huisarts, de AVG de AVG. Pas als de nood aan de man is, treden beiden vervangend op.

  Medisch Generalistische Zorg Vanboeijen