Nieuws

Actueel
 1. In de gehandicaptenzorg dreigt een forse zorgverschraling, met minder tijd per cliënt en afbouw van voorzieningen. Waar verdere investeringen in de kwaliteit van de zorg en in duurzaamheid hard nodig zijn, kiest het kabinet voor forse bezuinigingen op de gehandicaptenzorg. Bezuinigingen die eerder onhaalbaar zouden zijn voor 2025, wil het demissionaire kabinet nu alsnog wél gewoon doorvoeren. De bezuiniging van in totaal bijna € 200 miljoen in 2025 komt overeen met de inzet van 4.000 medewerkers. De gevolgen hiervan zijn desastreus.

  Wlz bezuiniging
 2. Geschuif met GGZ-cliënten met een IQ van boven de 70 die steeds vaker in de gehandicaptenzorg terecht komen. Wat deze cliënten ‘overkomt’, stond beschreven in een artikel dat NRC op 11 april publiceerde. Het stuk leverde meteen veel reacties van de VGN-achterban op, omdat er inhoudelijke onjuistheden in staan én omdat de NRC bij de VGN geen wederhoor had toegepast.

  Krantenartikel NRC
 3. Een manier om meer naar elkaar om te kijken en kwetsbare mensen en zorgverleners te ondersteunen.’ Dat was de hoofdreden voor de jury om de draagbare badge van HELP-T afgelopen donderdag tot winnaar uit te roepen van de ActiZ-VGN-WDTM Innovatieprijs 2024. ‘De doorslag gaf dat HELP-T echt benadrukt met welke uitdagingen we te maken hebben in een vergrijzende samenleving. We moeten elkaar gaan helpen en meer naar elkaar omkijken, dat hebben we nodig in deze tijd’, aldus jurylid Sjim Romme.

  Foto met winnaar HELP-T
 4. Per 1 januari 2024 is het Bouwbesluit 2012 vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving 2024. Tevens is de overheid voornemens om nog enkele wijzigingen door te voeren in het BBL per 1 juli 2024. In bijgevoegd document leest u achtergrondinformatie over de aanleiding, de wijzigingen en de gevolgen hiervan voor zorginstellingen.

  logo de zorg brandveilig
 5. Bij de stemmingen op 9 april heeft de Tweede Kamer 11 (van de 13) moties aangenomen die tijdens het debat over het VN-verdrag Handicap waren ingediend, waaronder ook een aantal die door minister Helder waren ontraden. Dit biedt hoop dat de huidige Tweede Kamer meer en voortvarender dan tot nu toe werk wil maken van de daadwerkelijke verbetering van de positie van mensen met een beperking in Nederland. De VGN kijkt uit naar de uitvoering van de moties.

  abstracte tekening van mensen met een beperking
 6. Nieuws rondom de Wtza

  Nieuws 09 april 2024

  Op donderdag 21 maart 2024 debatteerde de Tweede Kamer over de Verzamelwet VWS 2023. Op de agenda stond onder andere de vergunningplicht en de openbare jaarverantwoording. Hierover zijn amendementen ingediend. Op dinsdag 26 maart stemde de Tweede Kamer in met de Verzamelwet VWS 2023 en enkele amendementen. In dit bericht delen we de amendementen en vertellen we wat de uitkomsten en vervolgstappen zijn.

 7. Handelingskader doxing

  Nieuws 09 april 2024

  Agressie en geweld tegen hulpverleners is helaas een structureel maatschappelijk probleem.

  Een relatief nieuw fenomeen op dat gebied is Doxing. Dan gaat het om het (digitaal) aanbieden of verspreiden van identificerende persoonsgegevens, met de intentie om vrees aan te (laten) jagen, ernstige overlast aan te (laten) doen of de medewerker in zijn ambt of beroep ernstig te (laten) hinderen.

  De impact van doxing op de medewerker en zijn of haar thuisfront kan groot zijn. Daarom is het van groot belang dat de medewerkers de juiste preventie, zorg en nazorg wordt aangeboden door de werkgever.

 8. De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen. Het ministerie van Volksgezondheid en Sport (VWS) is betrokken en steunt het onderzoek naar een passende oplossing. In dit bericht leest u meer over het proces.

  Complexe zorg