Achtergrondartikelen

Actueel
 1. Verzuimdatabedrijf Vernet ziet het verzuim in de zorgsector in de maand februari opnieuw stijgen ten opzichte van een jaar geleden.
  Op basis van gegevens van ruim driehonderd zorginstellingen komt Vernet uit op een landelijk verzuimpercentage van 7,59 in deze sector. Dat betekent dat in februari 2021 dagelijks gemiddeld ongeveer 70 duizend werknemers niet inzetbaar waren.

 2. Een gezonde arbeidsmarkt is een van de grootste uitdagingen voor de zorg in de naaste toekomst. Terwijl de vraag naar zorg mede door vergrijzing fors zal toenemen, is het niet de verwachting dat de arbeidsmarkt dat aan zal kunnen. Er is nu al een fors tekort aan gekwalificeerde zorgmedewerkers, dat deels wordt gecompenseerd door (inmiddels structurele) inzet van uitzendkrachten en ZZP’ers.

  Kennisnetwerk1
 3. ‘Breng mensen volwaardig in beeld’

  Achtergrond

  ‘We moeten ophouden mensen paternaliserend in beeld te brengen. Beeldvorming is bepalend voor de kansen die iemand krijgt’, zegt Lot de Swart, orthopedagoog bij Estinea. Haar verslagen over mensen met een verstandelijke beperking beginnen niet met diagnosen en problemen. ‘Diagnosen zijn geen onzin; het is goed te weten waardoor iemand vastloopt, maar de positie hiervan is te prominent. We vergroten iemand uit in zijn pathologie, waardoor hij nog verder van het normale af komt te staan.’  

  Lot de Swart
 4. ‘Participatie is meer dan meedoen’ 

  Achtergrond

  Sinds 2018 heeft zorgorganisatie Koraal een ontwikkelagenda Participatie. Bij De La Salle, het orthopedagogisch behandel- en expertisecentrum, participeren cliënten opvallend goed op alle leefgebieden. Silas is voorzitter van de cliëntenraad.

  Koraal De La Salle
 5. De personeelstekorten waar organisaties in de gehandicaptenzorg al jaren mee kampen, zijn vooral hardnekkig als het gaat om het werken met complexe doelgroepen. Kunnen zij-instromers of stagiairs uitkomst bieden? ‘Het is belangrijk dat de teams het zien zitten.’ 

  Arbeidsmarkt
 6. Vier arbeidsmarktrapporten richting 2030

  Achtergrond

  De commissie Werken in de Zorg heeft in de periode 2018 – 2021 tot taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen.
  Als gevolg van de coronacrises is de commissie gevraagd om in 2020 het accent te verleggen naar de actuele lessen die de huidige crisis ons leert. De commissie stelde zich daarom de kernvraag: "Welke lessen zijn er vanuit de coronacrisis te leren voor de regionale en voor de landelijk arbeidsmarktaanpak in zorg en welzijn, die ook ‘na corona’?"

 7. Coronabanen: wat en hoe

  Achtergrond

  Op initiatief van het Ministerie van SZW heeft het Kabinet aangekondigd tijdelijke coronabanen te introduceren. Mensen uit sectoren die ‘op de bank zitten’ kunnen aan het werk in cruciale sectoren: zorg, onderwijs, kinderopvang en toezicht en handhaving.
  Het gaat hier om boventallige banen in genoemde sectoren waarvoor een loonkostensubsidie geldt van 120% WML gerelateerd. In de zorg gaat het om 80 miljoen oftewel 3.500 voltijds banen.